VAN DE DEKEN

deken_van_regteren_altenaOp 26 maart 2015 vond de goedbezochte Jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten plaats. Een uitgelezen mogelijkheid om de per 1 januari van dit jaar nieuw ingevoerde regelgeving (de ‘nieuwe’ Verordening op de Advocatuur, ook wel Voda) te testen bij de aanwezige advocaten. Of het lag aan de manier waarop de test werd afgenomen – middels de eigen mobiele telefoon waarmee contact werd gezocht met een website, waarna de gegeven antwoorden werden geprojecteerd op een groot scherm – is niet vast komen staan, wel kon worden geconcludeerd dat nog niet iedereen volledig bekend is met alle finesses in de nieuwe regelgeving.

Reden om stil te staan bij de regel waarvan duidelijk is dat deze in ieder geval onvoldoende is doorgedrongen: Artikel 6.5 lid 1 sub b van de Voda. Hierin staat opgenomen dat een advocaat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op schrift dient te stellen. Genoemde regel is ‘keihard’ en houdt in dat de stukken opgesteld moeten zijn voor 1 juli van het jaar volgend op het sluiten van het desbetreffende boekjaar. De stukken hoeven op die datum nog niet goedgekeurd te zijn, maar wel gereed gemaakt door de financieel adviseur, boekhouder of de kantooradministrateur.

Deze regel brengt in het bijzonder een wijziging met zich mee voor de advocaat met een eenmanskantoor, aangezien het voor hem of haar vaak gebruikelijk was dat de jaarstukken niet eerder werden opgesteld dan dat er belastingaangifte werd gedaan. Vasthouden aan die gewoonte is derhalve uitdrukkelijk in strijd met de Voda.

Daar komt bij dat ook op 1 januari jl. de bevoegdheid van de deken tot bestuursrechtelijke handhaving is ingevoerd. De Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur is gepubliceerd op de site van de Amsterdamse Orde ( https://www.advocatenorde-amsterdam.nl/25121/beleidsregel-bestuurlijke-handhaving-advocatuur). Dit jaar zal nog niet bestuursrechtelijk worden gehandhaafd op de naleving van artikel 6.5 lid 1 sub b van de Voda, wel wordt verwacht dat de jaarstukken 2013 beschikbaar én vastgesteld zijn voor 1 juli a.s. De regel zal volgend jaar wél strikt worden toegepast en gelden voor het opstellen van de jaarstukken over 2015. Het is bepaald mogelijk dat het dekenberaad dat het beleid vaststelt er voor zal kiezen dat er ook daadwerkelijk bestuursrechtelijk gehandhaafd zal worden. Vandaar deze ‘waarschuwing’; een ieder heeft nu ruim de gelegenheid om de praktijk hierop in te richten zodat de regel (tijdig) kan worden nageleefd.

Juni 2015.