De dekens hebben inzake de toepassing van gedragsregel 2 lid 2 met elkaar kaders afgesproken op basis waarvan individuele advocaten die deelnemen aan zogeheten “koppelwebsites” worden beoordeeld. Dit heeft vooralsnog geleid tot de volgende rubricering:

1. geen vergoeding
2. vaste periodieke vergoeding (redelijk advertentietarief)
3. prijs-per-klik (geen lead)
4. vergoeding per doorgezonden offerte-aanvraag (non-exclusief)
5. vergoeding per doorgezonden offerte-aanvraag (exclusief)
6. vergoeding per aangenomen zaak
7. vergoeding is percentage van het honorarium

De dekens hebben vastgesteld dat de categorieën 1 tot en met 3 in beginsel niet in strijd zijn met het provisieverbod. De categorieën 4 tot en met 7 verdragen zich niet met gedragsregel 2 lid 2.

In het dekenberaad van 5 november 2015 is stilgestaan bij de vraag hoe deelname aan koppelwebsites, waarbij advocaten betalen voor werving en/of doorverwijzing, zich verhoudt tot gedragsregel 2 lid 2. Deze regel bepaalt dat het een advocaat niet geoorloofd is om een beloning of provisie toe te kennen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten. De dekens hebben de balie hierover geïnformeerd. Hierbij zijn alle advocaten verzocht hun deken uiterlijk 4 april 2016 schriftelijk te informeren over de afspraken die zij met dergelijke aanbieders of vergelijkbare wervings- en doorverwijsinstanties hebben gemaakt.

De binnengekomen meldingen worden momenteel per geval door de deken beoordeeld. Het blijkt dat het voor advocaten goed mogelijk is deel te nemen aan een koppelwebsite en niet in strijd te handelen met gedragsregel 2 lid 2. Advocaten die wel blijken te handelen in strijd met het provisieverbod worden in de gelegenheid gesteld de samenwerking conform regelgeving aan te passen ofwel deze op te zeggen.

Verscheidene aanbieders hebben hun arrangementen naar aanleiding van de berichtgeving van de dekens inmiddels aangepast. Omdat van sommige aanbieders inhoudelijk verschillende overeenkomsten in omloop zijn, beoordeelt de deken uitsluitend individuele overeenkomsten. Een advocaat mag er dan ook niet van uitgaan dat de accordering van een overeenkomst van een andere advocaat ook voor hem geldt. Voor zover aanbieders berichten dat hun werkwijze zou zijn goedgekeurd door de deken, het dekenberaad of de orde, is dat onjuist. De deken houdt toezicht op advocaten en beoordeelt uitsluitend in hoeverre een individuele advocaat in strijd handelt met het provisieverbod op basis van de voorliggende overeenkomst. Het behoort niet tot de taak van de deken of de orde commerciële initiatieven te beoordelen.