Sinds twee weken is het bij de rechtbank Amsterdam mogelijk te kiezen voor een verkorte procedure in civiele handelszaken. Het Abb interviewde rechters Blankevoort en Jongeneel om meer te weten te komen over dit experiment.

Tekst door: Nick van den Hoek en Benjamin Bijl

 

Waarom een verkorte procedure?

De primaire reden om een verkorte procedure in te richten is versnelling van de doorlooptijden voor eenvoudige zaken. Hiermee combineren we een aantal voordelen van de kortgeding- en bodemprocedure. Een kortgedingprocedure heeft als voordeel de snelheid en de laagdrempeligheid, maar ook wel een aantal beperkingen, zoals de voorwaarde van spoedeisendheid en dat je alleen een voorlopige voorziening kunt krijgen. En een bodemprocedure heeft op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Landelijk procesreglement een langere doorlooptijd. Als je de goede elementen van een kort geding en een bodemprocedure kunt combineren, dan krijg je een mooie mix. Dat is de verkorte procedure: een condemnatoire, declaratoire of constitutieve beslissing binnen een termijn die vergelijkbaar is met die van een kort geding.

Wij denken dat met deze procedure veel tijdswinst te behalen is omdat we bij veel zaken al redelijk snel een idee hebben waar het heen zou moeten. Dan is het zonde dat je volgens het stramien van een handelszaak moet werken, omdat dat onnodige vertraging oplevert.

Wat voor soort zaken lenen zich voor de verkorte procedure?

Wij denken dat op veel flanken behoefte bestaat aan een snelle en laagdrempelige procedure met een definitieve uitkomst. Bij een procedure op basis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering duurt het al snel 10 tot 12 maanden voordat je een beslissing hebt, terwijl wij inschatten dat misschien wel 80% van de zaken relatief eenvoudig is, zodat je daar geen ingewikkelde procedure voor op hoeft te tuigen. Een snelle uitkomst kan voor partijen bijvoorbeeld van belang zijn als zij nog met elkaar verder moeten, bijvoorbeeld in een geschil tijdens een bouwproject. Dan is het belangrijk snel te weten wie verantwoordelijk is. De verkorte procedure is ook geschikt voor het beslissen van een deelgeschil in een grotere zaak, waarna partijen de zaak samen verder uitonderhandelen.

Hoe ziet de procedure eruit?

De verkorte procedure begint doordat een advocaat een concept dagvaarding aan ons toestuurt. Aan de hand daarvan beoordelen wij of de zaak geschikt is voor de verkorte procedure. Wij hebben daarbij als eis gesteld dat het belang minstens € 5.000 moet bedragen en dat er professionele procesvertegenwoordiging is, dus een advocaat of deurwaarder. Zo kunnen we bindende afspraken maken en weten partijen waarvoor ze kiezen.

Omdat met de verkorte procedure wordt afgeweken van Rechtsvordering is de verkorte procedure op basis van vrijwilligheid, dus ook de gedaagde moet instemmen. Als alle partijen hebben ingestemd en de zaak geschikt is voor de verkorte procedure, dan plant de rechtbank een zitting op termijn van zes tot tien weken na ontvangst van de concept dagvaarding. Vóór die zitting moeten alle stukken gewisseld zijn, ook de stukken in een eventuele reconventie en incident. Vervolgens doet de rechter indien mogelijk mondeling uitspraak op zitting of vier weken later schriftelijk. Alleen als de zaak nog niet gereed is voor uitspraak, bijvoorbeeld omdat er nog bewijslevering of deskundigenonderzoek moet plaatsvinden, volgt verwijzing naar de rol.

Wat betekent de verkorte procedure voor de doorlooptijden van de overige zaken?

Wij verwachten dat de verkorte procedure een positief effect heeft op de werkvoorraad, omdat we de zaken sneller kunnen afhandelen. Bijvoorbeeld door de mondelinge uitspraak, die levert tijdwinst op omdat je geen uitspraak hoeft te schrijven. Partijen krijgen wel een proces-verbaal van de zitting, maar dat kost veel minder tijd dan het schrijven van een uitspraak. Verder merken we nog op dat de wet forumkeuze voor de rechtbank Amsterdam mogelijk maakt (art. 108 Rv.), dus vanuit het hele land kunnen zaken bij ons worden aangebracht voor de verkorte procedure.
Meer informatie over de verkorte procedure bij rechtbank Amsterdam (inclusief procesreglement, aanvraagformulier en instemmingsformulier) vindt u hier.