Tijdens de jaarvergadering van AOvA op donderdag 28 maart 2024 is de jaarlijkse dekenprijs uitgereikt aan de buurtrechter Venserpolder, die in ontvangst werd genomen door Maria Leijten. De jaarvergadering werd afgesloten met een paneldiscussie, dat aansloot bij het thema ‘buurtrechter’. Diederik Palstra was namens het ABB aanwezig en tekende het volgende verslag op.

Tekst: Diederik Palstra

Deken Jacqueline Schaap (l) en Maria Leijten (r).

De jaarvergadering in de Rode Hoed werd door zo’n vijftig advocaten bezocht. Bij binnenkomst kregen alle bezoekers een interessant boek uitgereikt met als titel ‘Amsterdam for Lawyers’. Het boek is een uitgave namens de Amsterdamse orde en gaat over de juridische geschiedenis van Amsterdam, met veel foto’s, en bevat ook een vijftal stadswandelingen.

Opening

Om ongeveer 15.15 uur opende Jacqueline Schaap, één van de twee co-dekens, de vergadering. Vervolgens werd er, zoals gebruikelijk, allereerst stilte in acht genomen voor de Amsterdamse advocaten die het afgelopen jaar zijn overleden.

Goedkeuring notulen

De deken wees erop dat de notulen van de vorige jaarvergadering wederom op het Bureau van de Amsterdamse orde ter inzage hebben gelegen, maar helaas door niemand werden geraadpleegd. Vervolgens werden de notulen bij acclamatie goedgekeurd.

Verkiezingen

Er was dit keer maar één verkiezing, namelijk voor een plaatsvervangend lid van het College van Afgevaardigden vanwege het aftreden van mevrouw mr. J-A. Nijland. De heer Neyah van der Aa, advocaat bij Van Doorne, was de enige kandidaat voor deze functie. Iedereen werd gevraagd een stembriefje in te vullen en de overgrote meerderheid bleek voor zijn benoeming te hebben gestemd.

Beknopt verslag van de deken over het ordejaar 2023

 • In de eerste plaats memoreerde Jacqueline Schaap de heel goede ervaringen met het duo-dekanaat. Ze kunnen heel goed met elkaar samenwerken en elkaar opvangen bij drukte.
 • De Amsterdamse Balie groeit. Ook in de sociale advocatuur is er sprake van een toename van het aantal advocaat-stagiaires. Ook is er meer samenwerking tussen de sociale advocatenkantoren en de grote advocatenkantoren.
 • Wat het tuchtrecht betreft heeft het gerechtshof het afgelopen jaar uitspraak gedaan over de onderzoeken door advocaten, waarbij het richtlijnen heeft gegeven voor dergelijke onderzoeken. Dit heeft een kader opgeleverd waarmee men goed kan werken.
 • Er is ook veel werk verricht in het dekenberaad en met de NOvA, en er is een betere samenwerking met de andere dekens. Er is nu minder onrust.
 • De plannen voor een nieuwe toezichthouder van de minister gaan door.
  Er komt volgens die plannen een landelijke toezichthouder. In juni van dit jaar wordt een concept-wetsvoorstel verwacht. Vervolgens zal er een consultatie plaatsvinden. In het najaar wordt dan een definitief wetsvoorstel verwacht. De dekens willen drie elementen daarin terug zien komen:
  1. onafhankelijkheid;
  2. lokale inbedding; en
  3. klachtbehandeling
 • Er is een onderzoek gaande naar de kwaliteit van de toegevoegde rechtsbijstand.
 • Er is meer werk gemaakt van de bestuursrechtelijke handhaving door de Amsterdamse orde het afgelopen jaar. Zo kan het niet tijdig indienen van de CCV-opgave nu een boete opleveren. Niet geheel onverwacht heeft dit geleid door een grote toename in het tijdig indienen van de CCV-opgave.
 • De sociale advocatuur blijft geen vetpot, ook al zijn de vergoedingen wel wat verhoogd. Wel komt de samenwerking met de grote kantoren meer van de grond. De initiatieven van de Praktizijnsibliotheek zijn ook belangrijk.
 • Er was het afgelopen jaar een sterke groei van het aantal verzoeken om een advocaat aan te wijzen. Een gedeelte van deze verzoeken wordt afgewezen vanwege de kansloosheid van de procedure of omdat er geen verplichte procesvertegenwoordiging is, maar dat leidt vaak tot een klacht tegen de deken. Het zijn ook vaak lastige cliënten. De deken spreekt haar dank uit aan de advocaten die dit toch op zich willen nemen.
 • Dan nog de zaak Royce de Vries. De deken wijst erop dat zij zich niet aan zijn zijde heeft gevoegd, maar dat zij is tussengekomen. Het ging hier om gestolen geheimhoudersinformatie. Als dat toegestaan wordt, is volgens de deken geheimhouding een wassen neus. De voorzieningenrechter was het eens met de deken, maar het gerechtshof niet. De deken blijft de uitspraak van het hof ongelukkig vinden. Mogelijk gaat men nog in cassatie want die termijn loopt nog.
 • Dit verslag zal ook op de website van de Amsterdamse orde worden geplaatst.

De Raad van Orde van de AOvA.

De jaarrekening

De penningmeester meldt een positief resultaat over het afgelopen jaar. Zo zijn er veel vorderingen geïncasseerd. De grootste kostenpost blijft het personeel. Toch mag deze kostenpost nog groter worden, want er is te veel werk voor te weinig mensen op het Bureau van de Orde. Er zijn voldoende reserves en er is dus een goede buffer. Om die reden is de hoofdelijke omslag dit jaar weer niet verhoogd. De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant.

Vervolgens was de kascommissie aan het woord, die uit drie advocaten bestaat. Deze meldde dat de jaarrekening er keurig uitziet en dat er inderdaad ruime financiële reserves zijn. Dus stellen zij voor om décharge te verlenen aan het bestuur. Dit gebeurde vervolgens bij acclamatie.

Commissie ondersteuning sociale advocatuur

Vervolgens een verslag van de commissie ondersteuning sociale advocatuur Amsterdam door Germ Kemper, oud-deken en lid van deze commissie. Kemper begon zijn verslag met de aanleiding voor het instellen van deze werkgroep. Dit was het feit dat het aantal sociale advocaten afneemt en de toestroom gering is. Studenten vinden het salaris vaak te laag en daarom zoeken ze hun toekomst elders. Ook is er een gebrek aan kennis over de sociale advocatuur bij studenten, want er wordt niets over verteld aan de universiteit. De universiteit is meer en meer gericht op de commerciële vakken. Familierecht en sociaal zekerheidsrecht dreigen te verdwijnen. Anders was er waarschijnlijk voor de sociale advocatuur meer animo geweest bij de studenten. Ook moeten de toevoegingen worden verhoogd.

De slotsom van de werkgroep is: hoe kunnen we dit verbeteren?

 1. In de eerste plaats door steun te verlenen bij de bedrijfsvoering van sociale advocaten. Zij willen daar zelf geen tijd of kosten insteken omdat het hen daaraan ontbreekt. Te denken valt aan managementadviezen.
 2. Sociale advocaten zijn terughoudend wat betreft het begeleiden van student stagiaires en het geven van gastcolleges etc., ook weer omdat het hen daarvoor aan tijd en geld ontbreekt. De werkgroep wil ze daarbij helpen door het verschaffen van presentatiemateriaal en het betalen van een vergoeding voor het geven van gastcolleges en student stages.
 3. Een derde punt is de financiële drempel voor stagiair-ondernemers want daarvoor is een garantie van 45.000 euro nodig door een bank. De werkgroep wil het verkrijgen van deze garantie makkelijker maken door bijvoorbeeld borg te staan, zodat stagiaire-ondernemers aan de slag kunnen en geen beroep op hun familie hoeven te doen.
 4. Het ontwikkelen van podcasts en social media posts voor studenten.
 5. Het creëren van een pool van gastsprekers voor studenten.
 6. Het regelen van stageplekken voor studenten in de sociale advocatuur en daarbij te werken met een vergoedingensysteem, want dit kost de sociale advocaten veel tijd. De heer Kemper wijst erop dat hiervoor dus wel geld nodig is, om bijvoorbeeld iemand part time in loondienst te nemen die deze taken op zich neemt.

De begroting

De penningmeester wijst erop dat de begroting voor dit jaar vrijwel gelijk is aan die van vorig jaar. Het blijft lastig om voldoende mensen te vinden voor het Bureau van de Orde. De werkdruk wordt op deze manier te hoog. Hij doet dan ook een oproep om vrienden en kennissen op deze vacatures te wijzen. De financiële bijdrage wordt dus niet verhoogd. De categorie-indeling is wel gewijzigd zodat je niet door inflatie in een hogere categorie terecht komt. De begroting werd vervolgens bij acclamatie goedgekeurd.

Rondvraag

Iemand uit het publiek wijst weer op de lage opkomst bij de jaarvergadering dit jaar. Hoe kunnen we de opkomst van advocaten verhogen, want er zijn er nu maar 50 terwijl er ruim 6.000 advocaten in dit arrondissement werkzaam zijn? Door een hogere opkomst zou er meer cohesie ontstaan aan de Amsterdamse Balie. De deken belooft dit ter harte te nemen en actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om de opkomst te verhogen.

Uitreiking dekenprijs

De dekenprijs bestaat al sinds 2002 en wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instituut die belangrijk is geweest voor de rechtspleging en de advocatuur in het algemeen en de Amsterdamse Balie in het bijzonder. Net als vorig jaar, toen de dekenprijs werd uitgereikt aan rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman wordt de prijs ook dit jaar weer uitgereikt aan iemand van buiten de Balie (i.e. geen advocaat) en nu niet aan een persoon, maar aan een instituut, namelijk de buurtrechter Venserpolder.
Namens de buurtrechter werd de dekenprijs in ontvangst genomen door Maria Leijten. Zij is al dertig jaar rechter en is projectleider van de buurtrechter. Zij wijst er in haar dankwoord op dat er heel veel mensen betrokken zijn bij de buurtrechter en dat deze prijs voor hen allemaal is. Vervolgens geeft zij een korte en interessante presentatie over de buurtrechter aan de hand van verschillende slides.

Seminar

De jaarvergadering werd afgesloten met een paneldiscussie over het thema “De buurtrechter: de oplossing?“ Daarbij werd door vier panelleden gediscussieerd over vier stellingen, die telkens door één van de panelleden werd ingeleid. De zaal werd vooraf gevraagd of zij het met de stelling eens waren. Zo luidde de eerste stelling: “De rechter moet beslissen en niet oplossen”. Hiermee waren de aanwezigen in de zaal het vrijwel volledig oneens. De paneldiscussie werd geleid door Sebastian De Bruij, de voorzitter van de Jonge Balie Amsterdam.

Paneldiscussie “De buurtrechter: de oplossing? V.l.n.r. moderator Sebastian de Bruijn, Marleen van Geffen, Tanja Jadnanansing, Nehemina Osei en Maria Leijten.