De kantonrechter Amsterdam heeft op 11 juli jl. uitspraak gedaan over de vordering van werknemer om het op hem van toepassing zijnde concurrentiebeding, inclusief de boetebepaling, geheel dan wel gedeeltelijk te schorsen (ECLI:NL:RBAMS:2016:4329).

De achtergrond van deze vordering is dat de werknemer een functie aangeboden heeft gekregen bij een concurrent, hetwelk voor hem een aanzienlijke positieverbetering zou opleveren. De kantonrechter wijst de vordering toe, onder meer omdat de werkgever onvoldoende hard heeft kunnen maken dat werknemer beschikt over specifieke bedrijfsinformatie, die niet reeds door het tussen partijen geldende relatie- en geheimhoudingsbeding wordt gedekt. Een opvallende uitspraak, omdat het hier gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarvoor derhalve niet de verzwaarde motiveringsplicht geldt een concurrentiebeding rechtsgeldig overeen te komen. De belangenafweging bij handhaving respectievelijk schorsing van het concurrentiebeding lijkt onder de gegeven omstandigheden ook anders uit te kunnen pakken.

In het oordeel van de kantonrechter dient allereerst te worden beoordeeld of het hier gaat om een concurrent, dit wordt voorshands aangenomen. Voorts dient het belang van werkgever op bescherming van haar bedrijfsdebiet, te worden afgezet tegen het belang van werknemer om zich vrij te kunnen bewegen op de arbeidsmarkt, zich verder te kunnen ontwikkelen en zijn arbeidsvoorwaardelijke positie te kunnen verbeteren. In dit kader overweegt de kantonrechter dat werkgever de bijzondere specifieke bedrijfsmatige kennis van werknemer onvoldoende heeft onderbouwd. Maar ook overige omstandigheden wegen mee in het oordeel, zijnde dat de individuele winstdelingsregeling van werknemer was afgebouwd en het feit dat de recente wijziging van de functie van werknemer aan een verminderde motivatie heeft bijgedragen als gevolg waarvan werknemer om zich heen is gaan kijken. De kantonrechter overweegt in dit kader dat gezien de positieverbetering van werknemer bij de concurrent, zowel voor wat betreft arbeidsvoorwaarden en functie-inhoud, handhaving van het concurrentiebeding hem onevenredig benadeelt.

Door: Annemarie Roukema