Het International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) en Lawyers for Lawyers (L4L) zijn bezorgd over de situatie van Saharawi-mensenrechtenverdediger M’hamed Hali, die willekeurig zijn recht is ontnomen om als advocaat op te treden in het Marokkaanse rechtssysteem vanwege meningen die zijn geuit ter ondersteuning van het recht op zelfbeschikking voor het volk van de Westelijke Sahara. Na zijn beroep in 2021 is de zaak van M’hamed Hali nog steeds in behandeling bij het Marokkaanse Hof van Cassatie.

Tekst: Lawyers for Lawyers

Hali heeft in oktober 2019 het lidmaatschap van de balie van Agadir aangevraagd, in overeenstemming met de Marokkaanse wet nr. 28.08 die de toelating tot de balie regelt. Op 13 februari 2020 heeft de balie van Agadir zijn aanvraag echter afgewezen op grond van een onderzoek dat is uitgevoerd in overeenstemming met artikel 11 van de Marokkaanse wet nr. 28.08, waarin het ethisch gedrag van een aanvrager wordt onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat “hij niet geschikt is om zijn beroep uit te oefenen omdat hij lid is van een organisatie (ASVDH) die de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara ontkent” en dat “de betrokken kandidaat bekend staat om zijn separatistische en antiterritoriale houding”. Volgens de Marokkaanse wet nr. 28.08 artikel 5 voldeed Hali aan alle wettelijke voorwaarden, waaronder het slagen voor de proeve van bekwaamheid voor toegang tot de balie van Agadir, het ontbreken van een strafblad en het bezitten van de Marokkaanse nationaliteit. Maar zijn aanvraag werd geweigerd op basis van een onderzoek op grond van artikel 11, dat verwijst naar het ethisch gedrag van een aanvrager. Hoewel artikel 11 de orde van advocaten toestaat een onderzoek in te stellen, wordt ook benadrukt dat zij de aanvraag niet mogen afwijzen als de kandidaat aan de criteria van artikel 5 voldoet.

De voormalige Speciale Rapporteur voor de Onafhankelijkheid van Rechters en Advocaten, Diego Garcia, en de Speciale Rapporteur voor de Vrijheid van Meningsuiting en Vereniging, Irene Khan, hebben eerder hun bezorgdheid geuit aan de Marokkaanse regering over de willekeurige ontzegging van de vergunning aan Hali. Meer in het algemeen is de weigering om Hali toe te laten tot de balie van Agadir in Marokko op grond van zijn politieke opvattingen discriminerend en past in een strategie om Sahrawi-mensenrechtenactivisten, waaronder advocaten, het zwijgen op te leggen. De discriminerende en systematische aanvallen op Saharawi zijn onder de aandacht gebracht door de VN-werkgroep voor willekeurige detentie en eerder veroordeeld door IBAHRI. Ondanks de internationale aandacht van de Mensenrechtenraad, minder dan een jaar geleden, in Marokko’s vierde universele periodieke rapport waarin het land werd opgeroepen om “alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de eerbiediging van de mensenrechten van alle mensen in de Westelijke Sahara te waarborgen, met inbegrip van mensenrechtenverdedigers” en meer recentelijk talrijke vermeldingen in de 52e zitting, blijven Saharawi-advocaten en mensenrechtenactivisten het onderwerp van aanvallen. Een specifiek punt van zorg is de kandidatuur van Marokko voor het voorzitterschap van de Mensenrechtenraad, te midden van deze aanvallen.

Principe 10 van de UN Basic Principles on the Role of Lawyers stelt: “Regeringen, (…) zullen ervoor zorgen dat er tegen een persoon geen discriminatie plaatsvindt met betrekking tot de toegang tot of de voortgezette uitoefening binnen de advocatuur op grond van ras, huidskleur, geslacht, etnische afkomst, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of sociale afkomst, eigendom, geboorte, economische of andere status.”

Beginsel 11 bepaalt verder: “In landen waar groepen, gemeenschappen of regio’s bestaan waarin niet wordt voorzien in de behoefte aan juridische diensten (…) moeten regeringen (…) speciale maatregelen nemen om kandidaten uit deze groepen de mogelijkheid te bieden een beroep in de advocatuur uit te oefenen.”

Tot slot benadrukt beginsel 23 dat “Advocaten net als andere burgers recht hebben op vrijheid van meningsuiting, geloof, vereniging en vergadering (…) zonder beroepsbeperkingen te ondervinden op grond van hun rechtmatig handelen of hun lidmaatschap van een rechtmatige organisatie.”

Alleen de volledige geldigheid van deze beginselen, die het mogelijk maken om te garanderen dat advocaten hun professionele functies zonder belemmeringen kunnen uitoefenen, realiseert de rechtsstaat en dus een democratische staat. De IBAHRI en L4L roepen de autoriteiten daarom op om alle procedurele rechten van Hali volledig te respecteren en dat de nodige maatregelen worden genomen zodat het verzoek van Hali wordt heroverwogen.

Hier vindt u toegang tot de volledige verklaring. Inclusief reflecties van IBAHRI co-voorzitter en voormalig secretaris-generaal van de Zweedse Orde van Advocaten, Anne Ramberg, co-voorzitter Mark Stephens, en van de vorige directeur van Lawyers for Lawyers, Irma van den Berg.