In 1996 is de NVAB door Hans Hertoghs, Charles Langereis (destijds Stibbe) en Willem Stevens (Caron & Stevens/Baker & McKenzie) opgericht met als doel de fiscale advocatuur te bevorderen. Momenteel telt deze specialisatievereniging 160 leden die zichzelf belasting(proces)recht specialisten mogen noemen. We spraken met Paul Kraan, bestuurslid van de vereniging, om meer over de NVAB te weten te komen.

Tekst: Juliette Daniels en Mayk Koria

Belastingkundige
We bijten het spits af door Kraan te vragen wanneer een advocaat zich een belastingkundige mag noemen. We komen erachter dat deze term in 1953 tijdens een vergadering van de NOvA werd geïntroduceerd om een specialisme uit te drukken. Tijdens die vergadering werd namelijk geconstateerd dat advocaten zich op dat moment vrijwel nauwelijks met het belastingrecht bezig hielden, zodat actie gewenst werd geacht om te voorkomen dat de rechtsbescherming in fiscale zaken geheel aan belastingadviseurs zou worden overgelaten.

Alle advocaten die lid zijn van de NVAB mogen zich belastingrechtspecialisten noemen. De voorwaarden zijn lichtelijk aangescherpt nu de vereniging – als een van de acht specialisatieverenigingen – het keurmerk van de NOvA draagt. Voordat de vereniging dit keurmerk droeg moest een advocaat 400 uur van zijn werkzaamheden aan het belastingrecht besteden. De urennorm is nu verhoogd naar 500. Overigens voldeed NVAB nagenoeg al aan de vereisten die de NOvA stelt om in aanmerking te komen voor een keurmerk. Om volwaardig lid te worden van de NVAB dient de advocaat overigens minimaal vijf jaar relevante ervaring te hebben in de advocatuur.

Om volwaardig lid te kunnen worden dient een aspirant-lid tevens de specialisatieopleiding ‘Fiscale advocatuur’ te volgen die door de NVAB wordt verzorgd. Kraan: ‘De opleiding bevat modules op het terrein van onder meer het fiscale strafrecht, fiscale boeterecht, invorderingsrecht en materieel belastingrecht. Een van de doelen van deze opleiding is om de fiscale advocaten kennis te laten maken met alle fiscale rechtsgebieden waar ze mee te maken kunnen krijgen in hun carrière. We stimuleren de leden om buiten hun eigen terrein te kijken’.

Commissies
NVAB kent ook commissies; strafrecht, invorderingsrecht en de commissie Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). “De commissies behandelen onderwerpen binnen de specialisatie belastingrecht. Advocaten die zich uitsluitend bezig houden met het fiscaal recht hebben zo nu en dan behoefte om op hoog niveau te sparren met vakgenoten over onderwerpen binnen dat rechtsgebied. Deze behoefte is wellicht groter als je in een klein kantoor zit, maar ook advocaten van grotere kantoren zetten zich in om kennis te delen aan en op te doen van anderen. Daarnaast zijn we begonnen met het opzetten van intervisiebijeenkomsten. Informeel gebeurde dit al, doordat de leden elkaar treffen bij opleidingsdagen en studiebijeenkomsten. Op deze manier houden wij elkaar onderling scherp”.

Op de site van de NVAB is te lezen dat zij de commissie-NVJAB speciaal voor de ‘jongere’ leden hebben opgericht. Deze commissie organiseert bijeenkomsten voor beginnende (aspirant-)leden tot en met 8 jaar ervaring. Kraan: ‘Het is een natuurlijk verschijnsel dat als mensen nog stagiair zijn of net medewerker zijn op bijeenkomsten toch een beetje geïmponeerd zijn door de ervaren vakspecialisten’. Door een commissie voor de ‘jongeren’ op te zetten probeert de NVAB de (aspirant-)leden de ruimte te bieden om elkaar beter te leren kennen, vaak onder het genot van een drankje – na afloop. Het doel van de commissie-NVJAB is volgens Kraan om tevens een toekomstig kader voor de vereniging te kweken.

Nieuwe regelgeving binnen het rechtsgebied
We vragen Kraan hoe de NVAB tegenover de op 13 maart 2018 aangenomen Mandatory Disclosure-richtlijn staat. Deze richtlijn schept een verplichting om ‘potentieel agressieve’ grensoverschrijdende belastingstructuren vooraf te melden aan de Belastingdienst. Kraan: ‘Deze ontwikkelingen worden door de vereniging zeer kritisch gevolgd. Door deze richtlijn moeten bepaalde belastingposities worden gemeld aan de Belastingdienst voordat aangifte wordt gedaan. Wat voor onze beroepsgroep van belang is, is de rechtszekerheid (wat moet nu precies gemeld worden?) en het beginsel van equality of arms, waarbij een belastingplichtige een redelijke kans moet krijgen zijn standpunten naar voren te kunnen brengen. Dit mag niet in het geding komen. Daarnaast is het van belang om na te gaan hoe de nieuwe richtlijn het verschoningsrecht raakt. De richtlijn maakt weliswaar een uitzondering voor degene die het verschoningsrecht hebben, maar tegelijkertijd moet diegene zijn cliënt er wel op wijzen dat de meldingsplicht in dat geval naar de belastingplichtige wordt verlegd. Dan wordt het natuurlijk een beetje een wassen neus; het inroepen van het verschoningsrecht als advocaat heeft weinig effect als dat betekent dat je cliënt vervolgens de melding moet doen.’

Ondanks het feit dat transparantie een groot goed is, mag de rechtsbescherming er niet onder lijden. Daar is de NVAB waakzaam op. Deze ontwikkelingen binnen het rechtsgebied worden dan ook veelvuldig besproken binnen de adviescommissie wetgeving belastingrecht van de NOvA, alsmede in samenspraak met de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en zusterverenigingen in het buitenland, waar de NVAB een band mee heeft.

Evenementen
Regelmatig organiseert NVAB evenementen voor haar leden. In het najaar wordt voor de tweede keer een bijeenkomst georganiseerd waarbij de leden met het functioneel parket bijeenkomen. De Algemene leden vergadering wordt ook groots aangepakt waarbij activiteiten aan deze vergadering worden gekoppeld. Zo werd de vergadering in april van dit jaar in Den Haag in ‘Paviljoen De Witte’ gehouden en was er een lezing van een van de raadsheren van de Hoge Raad.

Ook wordt om de twee jaar een bijeenkomst gehouden met de Belgische zustervereniging. Kraan: ‘Dat is wel aardig om een beeld te krijgt van hoe het over de grens gaat. NVAB vindt het belangrijk om na te gaan of zij samen kan werken met de omringende landen. In dat internationale kader hebben we vorig jaar ons congres in Luxemburg gehouden bij het Europees Hof van Justitie. We hebben een dag zittingen bijgewoond en een sessie gehad met de eerste advocaat-generaal. De volgende dag was een congresdag over Europeesrechtelijke onderwerpen, zoals de staatssteunprocedures waarbij vertegenwoordigers van de Europese commissie spraken en advocaten van de kantoren die de ondernemingen bijstaan in deze procedures’.

Het eerstvolgende evenement Inspecteursmiddag wordt gehouden op 20 september 2018. Dit evenement wordt georganiseerd door de commissie AWR waarbij inspecteurs van de belastingdienst en de leden van NVAB bij elkaar komen. ‘Het leuke tijdens dergelijke bijeenkomsten is dat je inleiders hebt van beide kanten die in een normale setting tegenover elkaar staan. Het is goed om eens per jaar een dergelijke bijeenkomst te hebben’, aldus Kraan.

Tijdens de educatieve evenementen is er tevens ruimte om de rest van de vakgenoten beter te leren kennen. Bent u een belastingrechtadvocaat en wilt u een ‘Belastingkundige’ worden, dan is een lidmaatschap van NVAB een must.