Het tijdschrift ‘Nederlandse Mediation’ bestaat twee jaar en heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om terug te kijken op de casuïstiek die in het tijdschrift is behandeld; en waar mogelijk hierin patronen te duiden.

Nederlandse Mediation (“NM”) heeft tot doel het spanningsveld tussen de belangrijkste waarborg van mediation, vertrouwelijkheid, en de noodzakelijke informatievoorziening voor de praktijk, weg te nemen. Dit bewerkstelligt het tijdschrift door mediations van professionele mediators aangeleverd te krijgen; en deze vervolgens te bewerken (lees: anonimiseren en veralgemenen). Door op consistente en gestructureerde wijze casuïstiek te behandelen, vergelijkbaar met jurisprudentietijdschriften, wil NM de leemte die er was, vullen.

Voor het onderzoek zijn de 82 mediations die de afgelopen twee jaar zijn gepubliceerd, geanalyseerd. Vanwege dit relatief kleine aantal, kunnen patronen nog niet herkend worden, wel geduid:

  • Totstandkoming: 26% van alle onderzochte mediations komt tot stand op eigen initiatief. 21% van alle onderzochte mediations komt tot stand na verwijzing door de rechter. In de categorie arbeid komt 40% van de mediations voort uit een doorverwijzing van de bedrijfsarts, 8% op initiatief van de advocaat, 4% op initiatief van de rechter en (slechts) 20% op initiatief van de werkgever of werknemer.
  • Uren per mediation: Gemiddeld genomen duurt een mediation ruim zeven uur.
  • Relatie: In de categorie arbeid is vaker sprake van mediations die leiden tot beëindiging dienstverband (56%) dan van mediations die leiden tot het herstellen van de werkrelatie (44%). In 67% van de familie-mediations gaat het om mediation gericht op scheiden. In 92% van de overheid-mediations gaan de mediations om het herstellen van de verhoudingen.
  • Werkwijzen: In 95% van de familie-mediations wordt gebruikgemaakt van plenaire bijeenkomsten, vaak aangevuld met bijvoorbeeld intake of caucus. In 93% van de zakelijke mediations wordt gebruikgemaakt van caucus, vaak aangevuld met bijvoorbeeld een intake of een plenaire bijeenkomst.
  • Vastlegging: De uitkomst van zakelijke mediations wordt in 80% van de  gevallen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst; 20% in een samenwerkingsovereenkomst.

NM geeft aan nieuwe casuïstiek bij dit onderzoek te betrekken om zo doende de validiteit en de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten. Wellicht kunnen deze cijfers in de toekomst van waarde zijn voor de advocatuur in de beslissing om al dan niet gebruik te maken van mediation; en zo ja, voor de wijze van invulling hiervan.