Op 12 juli 2016 heeft de Eerste kamer gestemd over de wetsvoorstellen zoals minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur deze heeft ingediend over het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI). De implementatie van deze wetten moet leiden tot de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. De 4 wetsvoorstellen zijn aangenomen.

De minister heeft tijdens het op 5 juli 2016 gevoerde debat over deze wetsvoorstellen een aantal toezeggingen over de invoering gedaan, waardoor de minister het voordeel van de twijfel heeft gekregen. Een van de zorgen die zou zijn ondervangen betreft de door de Nederlandse Orde van Advocaten geuite zorg dat de Raad voor Rechtspraak het programma start zonder de steun van de ketenpartners voor de invoering op die wijze. Hierover is door de minister toegezegd dat hij na goedkeuring van de Raad voor Rechtspraak over de start van het programma navraag zal doen over het draagvlak bij de ketenpartners. Dit draagvlak is van cruciaal belang voor de succesvolle invoering.

Na het publiceren van de wetsvoorstellen in het Staatsblad dienen er naar zegge van Van der Steur minimaal 6 maanden te verstrijken voordat de eerste fase van de inwerkingtreding van de wetgeving kan starten. De verwachting is dus dat, mits het technische systeem de implementatie aankan, de wetten begin 2017 in werking treden.