Categorie archief: Jonge Balie

Jonge Balie Amsterdam – Arbeidsrecht in de platformeconomie

Tijdens de Jonge Balie-lezing van 21 juni 2018 sprak prof. mr. Jaap van Slooten, arbeidsrechtadvocaat bij Stibbe en hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, over de juridische aspecten van ­platformarbeid. Na afloop van de lezing mochten wij hem nog een aantal vragen stellen over dit zeer actuele thema.

Kunt u kort iets over uzelf en uw werk vertellen?

‘Ik houd me bezig met het arbeidsrecht in brede zin, dat wil zeggen individueel en collectief arbeidsrecht, pensioenrecht en beloningen. Ik sta met name grote ondernemingen bij die vaak marktleider zijn en daardoor in de vuurlinie van de vakbonden liggen. Het is een uitdaging om als wetenschapper enerzijds objectief te zijn en anderzijds ook iets van het perspectief te laten doorklinken dat ik dankzij mijn advocatenwerk krijg.

Sinds vorig jaar is platformwerk sterk in opkomst. Er zijn over de hele wereld rechtszaken over, met sterk wisselende uitkomsten. Op www.platformisering.nl probeer ik die ontwikkelingen allemaal in kaart te brengen ten behoeve van het debat.’

Tijdens de lezing gebruikte u het roerei-voorbeeld om de meerwaarde van platforms duidelijk te maken. Kunt u dat nogmaals uitleggen?

‘Als klein jongetje wilde ik vroeger alleen maar naar hotels waar ze roerei hadden. Ik kwam erachter dat je dat eigenlijk alleen maar in de chiquere hotels kon krijgen. Roerei was vroeger duur omdat roerei bereid moest worden door een kok wiens baan gedeeltelijk bestond uit het klutsen van de eieren voor het roerei. Op een gegeven moment heeft iemand bedacht dat het eigenlijk doodzonde is om koks eieren te laten klutsen en ervoor gezorgd dat hotels nu kant-en-klare roerei in witte plastic emmers kunnen inkopen. Daarmee is een klein stukje van de baan van de kok weg gereorganiseerd zodat roerei goedkoper kan worden geproduceerd en meer mensen kunnen genieten van roerei. Dat heet het creëren van toegevoegde waarde. In essentie doen platforms hetzelfde. De arbeid wordt in klussen opgedeeld en dat kan via platforms apart worden uitbesteed. Bijvoorbeeld het bezorgen van een pizza. Omdat de arbeidsrechtelijke verhoudingen vaak niet zijn uitgekristalliseerd en dit op grote schaal gebeurt, ontstaan er spanningen.’

Dat is een understatement. FNV bonden botsen met zzp-platforms en platformwerkers stappen naar de rechter. Wat is er aan de hand?

‘Er is op dit moment sprake van een zwart-wit benadering in Nederland: een werker is óf werknemer óf ondernemer. Als een werker een werknemer is dan heeft die werker allerlei voordelen die duur uitpakken voor de werkgever, zoals pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Als een werker een ondernemer is, dan heeft die werker helemaal niks. Een ondernemer moet zijn pensioen en zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelf regelen, maar ieder onderzoek wijst uit dat ondernemers dat in de praktijk niet doen.

Het onderscheid tussen werknemers en ondernemers is constante voedingsbodem voor juridische problemen. Zo stellen platforms zich op het standpunt dat zij geen werkgevers zijn maar facilitators, die met behulp van een algoritme een transactie tussen ondernemers of tussen een ondernemer en een consument mogelijk maken. Zie bijvoorbeeld het platform Temper waarop Amsterdamse horeca ondernemingen bardiensten, keukendiensten en bedieningsdiensten aanbieden tegen een uurtarief van tussen de 15 en 25 euro. Hoewel sommigen dit erg vinden lijken op een uitzendbureau, zal Temper zeggen dat ze geen uitzendbureau zijn maar een facilitator tussen Amsterdamse horeca ondernemingen en zzp’ers die actief zijn in de horeca.

Een ander voorbeeld is dat vakbonden geen cao’s mogen sluiten met ondernemers. Binnen de FNV zijn verschillende bonden, waaronder de horecabond en de uitzendbond. De horecabond heeft weinig leden omdat er veel flexibele arbeidskrachten actief zijn in de horeca die geen interesse hebben in een vakbond. Die horecabond wil graag meer invloed en is daarom een overeenkomst aangegaan met Temper om haar invloed in de horecasector uit te breiden. De uitzendbranche en de uitzendbond zien dit met lede ogen aan omdat de “Tempers” van deze wereld de uitzendbranche overbodig dreigen te maken. De bonden hebben, met andere woorden, grote moeite om grip te krijgen op de platformwerkers.’

Wat is volgens u de belangrijkste arbeidsrechtelijke ontwikkeling voor platforms van de afgelopen jaren?

‘De platformeconomie brengt nieuwe vragen met zich mee zoals de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst. De traditionele criteria (loon, arbeid en gezag) leiden steeds minder vaak tot een eenduidige conclusie. In 1997 werd het arbeidsrecht op zijn kop gezet met het arrest Groen/Schoevers van de Hoge Raad. In dat arrest is de holistische benadering aanvaard: alle omstandigheden van het geval doen ertoe. De ervaring heeft mij geleerd dat je dat uiterst serieus moet nemen. Zo hebben de pakketbezorgers van PostNL die een contract hadden getekend waarin zwart op wit stond dat ze als zzp’er voor PostNL pakketten zouden gaan vervoeren, geprocedeerd over de vraag of ze niet toch een arbeidsovereenkomst met PostNL hadden. In die procedures heeft de advocaat van de pakketbezorgers uiterst letterlijk genomen door letterlijk alle vindbare omstandigheden per individuele pakketbezorger in het geding te brengen. Daarbij ging het bijvoorbeeld over de omstandigheid dat een bepaalde pakketbezorger een bijstandsuitkering had genoten en de gemeente hem had aangespoord om bij PostNL te solliciteren en over de omstandigheid dat je als pakketbezorger herkenbaar moet zijn als pakketbezorger van PostNL. Kort gezegd zijn de feiten ontzettend belangrijk bij de juridische vaststelling of sprake is van een arbeidsovereenkomst en die feiten verschillen nogal eens per casus.’

Welke bescherming hebben platformwerkers als ze geen werknemer zijn?

‘Er is niks dat de koe bij de horens vat. Wel zijn er wetten die aan het onderwerp raken. Zo is de onlangs gewijzigde Wet minimumloon nu ook van toepassing op werkers die geen werknemers zijn. Verder is er de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs die de uitzendkrachten reguleert. Op grond daarvan mag – onder andere – geen vergoeding gevraagd worden aan een werknemer voor het bemiddeld worden. FNV leidt hieruit bijvoorbeeld af dat iedere Temper die naar een horecagelegenheid wordt bemiddeld, onder de Waadi valt en dus geen vergoeding mag worden gevraagd voor de bemiddeling. Het regeerakkoord stelt verder dat degenen die minder dan 125 procent van het minimumloon verdienen, automatisch een arbeidsovereenkomst hebben. Dat is een manier om de onderkant van de beroepsbevolking een naar mijn mening broodnodige bescherming te bieden.’

Zouden bepaalde zwakke groepen werkers meer bescherming moeten krijgen via nieuwe wet- en regelgeving?

‘Je kunt constateren dat er nu onevenwichtigheid is. Er is een kwetsbare groep die geen of nauwelijks rechten heeft en er is een sterke groep die veel rechten heeft. Of dat opgelost moet worden is een politieke kwestie. Los daarvan kun je constateren dat één van de functies van het arbeidsrecht, te weten het faciliteren van de arbeidsmarkt, nu niet goed werkt, met name door de onduidelijkheid over de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst. Een oplossing waar wel eens over wordt gedacht is het werkcontract. De basis van het arbeidsrecht zou in dit kader breder gemaakt kunnen worden zodat alle platformwerkers daaronder vallen. Tegelijkertijd zou de arbeidsovereenkomst voor de werkgever dan wat minder duur gemaakt moeten worden door de werknemer niet automatisch te overladen met rechten. Er lijkt een brede politieke consensus te zijn om in ieder geval voor de onderkant van de arbeidsmarkt meer sociale zekerheden in te bouwen.’

‘De afhankelijke en kwetsbare mens moet worden beschermd’

Esther Pans gaf lezing over de ‘laatstewilpil’ en het recht

Op 30 april 2018 gaf mr. dr. Esther Pans, advocaat bij Kennedy van der Laan, een lezing voor de Jonge Balie in het teken van de ‘laatstewilpil’ van Coöperatie Laatste Wil. Na afloop van de lezing mochten wij haar nog een aantal vragen stellen over dit gecompliceerde vraagstuk.

Kunt u kort iets over uzelf en uw werk vertellen?
‘Alles wat ik doe, draait om recht en geneeskunde. Mijn praktijk als advocaat bij Kennedy Van der Laan is geheel gericht op de zorg. Ik zit in het Team Gezondheidszorg en doe medische aansprakelijkheid, medisch tuchtrecht en het klassieke gezondheidsrecht, zowel procedures als advisering, meestal aan de kant van de arts of de zorginstelling. Daarnaast ben ik lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam en lid van de Raad van Toezicht van de Levenseindekliniek. Ook zit ik in de redactie van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht. De combinatie van advocatuur, bestuur en (tucht-)rechtspraak is fantastisch. Mijn achtergrond is wetenschappelijk: in 2006 ben ik aan de VU gepromoveerd op de euthanasiewet’.

Hoe gaat de Coöperatie Laatste Wil te werk, en waarom is daar zoveel ophef over ontstaan?
‘De CLW, zoals ik ze maar even kortheidshalve noem, geeft leden informatie over een middel waarmee ze hun leven kunnen beëindigen: de “laatstewilpil”. En niet alleen informatie: ook helpt de CLW haar leden aan dit middel te komen. De verspreiding gaat via inkoopgroepen. De CLW gaat uit van zelfbeschikking. Dat is een uiterst belangrijk leidend beginsel voor alles wat ze doen. Daaruit volgt dat er weinig eisen worden gesteld aan de mensen die dat middel willen hebben: ze gaan ervan uit dat mensen voor zichzelf de afweging kunnen maken of ze dood willen of niet. De enige eisen die CLW stelt is dat een lid 18 jaar of ouder is en 6 maanden lid is. Daarnaast zijn er bij de verstrekking van het middel enkele waarborgen ingebouwd, zoals een kluis die kan worden geopend met een vingerafdruk waarin het middel wordt bewaard en de verwerking van een indigo-blauwe kleurstof in het middel, zodat bij overledenen zichtbaar is dat ze het middel van CLW hebben gebruikt: ze hebben dan een blauwe tong. Er is zoveel onrust over ontstaan omdat de waarborgen wel erg summier zijn. Wie garandeert dat het CLW-lid wilsbekwaam is? Wie checkt of degene die dat poeder bestelt niet bijvoorbeeld een depressie heeft die nog behandelbaar is? Welke waarborgen zijn er om misbruik uit te sluiten? Bijvoorbeeld doordat de zorg voor je demente moeder toch wel erg zwaar wordt en wie weet onder de redenering: die demente staat had moeder nooit gewild. Je krijgt zo heel schimmige situaties, terwijl het gaat om leven en dood. Je brengt een dodelijk middel in de samenleving waarmee grote schade kan worden aangericht. Dat moet je uiterst zorgvuldig doen en in de opzet van de CLW is het risico op misbruik en ongelukken wat mij betreft nog te veel aanwezig. Dat is ook waarom de CLW recent, onder zware druk van het OM, heeft laten weten haar activiteiten te staken’.

Zorgt de geheimzinnigheid rondom de distributie van de pil niet juist voor de huidige politieke onrust en zou gepaste regulering op dit vlak deze zorgen volgens u niet weg kunnen nemen?
‘Tja, het is erg moeilijk om een zorgvuldige regulering te verzinnen. De risico’s zijn gewoon erg groot. Al sinds 1991, toen Huib Drion in NRC Handelsblad een zeer aansprekend essay schreef over het zelfgewilde levenseinde, wordt er door juristen, politici en beleidsmakers over nagedacht. En tot nu toe heeft dat nog niets opgeleverd. Het idee is prachtig en legitiem, maar op de operationalisering ervan is iedereen tot nu toe stuk gelopen. En dat is tragisch, want er is een grote vraag naar. Het zou heel veel, vooral oudere, mensen een enorme rust geven als zij over zo’n laatstewilpil konden beschikken. Het zou hen de kracht kunnen geven door te leven tot het echt niet meer gaat en dan zelf het laatste moment te bepalen. Nu moeten mensen soms “te vroeg” om euthanasie vragen omdat zij bang zijn dat zij als zij te lang wachten niet meer wilsbekwaam zijn. Ook zijn mensen nu erg afhankelijk van hun arts. Euthanasie is een verzoek aan je arts, geen recht, en de arts kan het verzoek om allerlei redenen weigeren. Bijvoorbeeld omdat hij vindt dat jouw lijden (nog) niet ondraaglijk en uitzichtloos is. Of omdat hij twijfelt over de vrijwilligheid en weloverwogenheid van jouw euthanasieverzoek. Als patiënt verkeer je in een afhankelijke positie ten opzicht van je arts’.

In hoeverre is de verstrekking van de laatstewilpil volgens u met voldoende juridische waarborgen omkleed?
‘Het plan van CLW bevat echt te weinig waarborgen, en is nu dus ook in de ijskast gezet. Het opzettelijk beëindigen van een leven blijft in beginsel een zwaar misdrijf, een levensdelict. In het strafrecht gaan we uit van de zwakste schakel in de keten: niet de hoogopgeleide, assertieve, onafhankelijke mens is de norm, maar de zwakke, afhankelijke en kwetsbare mens. Die moet beschermd worden. Het gevaar van misbruik is gewoon enorm. Over familieverhoudingen moet je niet naïef zijn. Mensen kunnen elkaar de gruwelijkste dingen aandoen. Er is een strafzaak van een jaar of tien geleden waarin een 27-jarige man, een chemicus, een dodelijk middel op de boterhammen van zijn vriendin had gesmeerd, onder de pindakaas. De reden was dat hij geen kind wilde en zij wel. Een paar uur later, op haar werk, toen zij haar lunchpakket opat, stierf zij. Het ging waarschijnlijk om hetzelfde middel als CLW gebruikt. Bij het overlijden van een persoon zijn grote belangen gemoeid, zowel emotioneel als financieel. Daar moet je superzorgvuldig mee omgaan’.

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (de Euthanasiewet) dateert uit 2002. Is deze wet toe aan vernieuwing?
‘Daarop zeg ik volmondig: nee. De Euthanasiewet is een heel bijzondere en ook mooie wet. De wet gaat uit van open normen: ondraaglijk en uitzichtloos lijden en vrijwillig en weloverwogen verzoek. Dat is een principiële keuze van de wetgever geweest. Zo kan, door de jaren heen, ruimte worden gegeven aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van medische ethiek, recht en geneeskunde. Wat is lijden? De inzichten daarover kunnen veranderen. Zo is recent door de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie bepaald dat een “stapeling van ouderdomsklachten” bij (hoog-)bejaarden tot ondraaglijk lijden kan leiden en dus grond kan zijn voor euthanasie. De optelsom van een hele trits van, op zichzelf bij de ouderdom behorende, gebreken, klachten en kwalen, kan voor een individu ondraaglijk worden. Daar horen vaak ook geestelijke, existentiële klachten bij. Sinds 2012 kunnen mensen ook terecht bij de Levenseindekliniek, als hun eigen arts niet wil of kan helpen met euthanasie. Daar wordt zeer zorgvuldig en met grote menselijke betrokkenheid bekeken of een verzoek binnen de wet valt en natuurlijk ook of er echt geen andere oplossing is. Het is erg goed dat de Levenseindekliniek er is, maar het beste blijft het natuurlijk als de eigen arts bereid is het te doen’.

De toetsingscommissie voor Euthanasie toetst achteraf op basis van een verslag van de arts of de euthanasie inderdaad binnen de wet viel. Waarom toetsing achteraf?
‘Toetsing vooraf is door de wetgever afgewezen omdat dan de persoon die dood wil, als het ware, voor een “doodscommissie” moet verschijnen. Dat werd onkies en niet wenselijk geacht. Wel moet de arts die het euthanasieverzoek overweegt te accepteren, een tweede, onafhankelijke arts om advies vragen, meestal een zogeheten SCEN-arts. Die geeft zijn oordeel over alle wettelijke zorgvuldigheidseisen, zodat in feite dan ook een soort toetsing vooraf plaatsvindt. Het is echter wel slechts een advies. In de praktijk worden die vaak gevolgd door de eerste arts, maar het hoeft niet’.

Worden artsen vaak vervolgd?
‘Sinds de inwerkingtreding van de Euthanasiewet in 2002 is er nooit een arts vervolgd, maar recent, sinds 2017, heeft het OM zijn beleid op dit punt gewijzigd. Op dit moment lopen er vier strafrechtelijke onderzoeken jegens artsen die een euthanasie hebben verricht. Voor artsen is dit enorm bedreigend en afschrikwekkend. Ik maak mij hier grote zorgen om. Euthanasie was “gedejuridiseerd”, het strafrecht was op afstand geplaatst, en dat was ook de opzet van de Euthanasiewet. Nu lijkt dat te worden teruggedraaid. Terwijl de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, die bestaan uit een jurist, een arts en een ethicus, goed werk doen en elke euthanasiemelding zorgvuldig beoordelen. Ik hoop dat het OM beseft hoe kostbaar en kwetsbaar onze Nederlandse euthanasiepraktijk is’.

Edward Brans over de strijd voor goede lucht

Vereniging Milieudefensie en Stichting Adem tegen de Staat: doet de Staat voldoende om een goede kwaliteit van onze lucht te behouden? De Jonge Balie nodigde mr. Edward Brans van landsavocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn uit voor een toelichting.

Tekst: De Jonge Balie Amsterdam

De Jonge Balie Amsterdam organiseert elke laatste donderdag van de maand een lezing in de Roeivereniging De Amstel over wisselende onderwerpen van toonaangevende sprekers uit verschillende juridische disciplines. Zo hebben wij lezingen georganiseerd over privacy en lifestyle apps, Aerospace law, draagmoederschap en zal er deze maand op aankomende lezingen gesproken worden over de Netherlands Commercial Court en TBS.

Op 25 januari 2018 stond de eerste lezing na het winterreces gepland met als spreker mr. Edward Brans van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. De lezing werd erg goed bezocht, zo goed zelfs dat De Amstel tjokvol stond. Onze leden luisterden aandachtig naar de spreker. De lezing stond namelijk in het teken van de recente zaak die Vereniging Milieudefensie en Stichting Adem hebben aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. In deze procedure staat ter discussie of de Nederlandse Staat wel voldoende doet om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren.

De zaak en de hoofdvragen
Bij vonnis van 27 december 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:15380) heeft de rechtbank Den Haag de collectieve actie van Milieudefensie, de Stichting Adem Rotterdam en 57 individuele eisers afgewezen. Alhoewel de procedure gaat over stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM2,5 en PM10) was niet in geschil dat deze stoffen de lucht vervuilen en risico’s voor de volksgezondheid met zich brengen. Waar het in deze zaak om ging, is onder te verdelen drie hoofdvragen, te weten:

  1. Zijn Stichting Adem Rotterdam en Milieudefensie (en de personen wiens belang door hen wordt behartigd, hierna gezamenlijk genoemd: eisers) ontvankelijk? Dit ziet op de taakverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter: had niet door de inzet van het bestuursrecht eenzelfde of een vergelijkbaar resultaat kunnen worden bereikt als met deze civielrechtelijke procedure?
  2. Mag van de Staat worden verwacht dat deze voldoet aan de strengere waarden voor luchtkwaliteit die volgen uit Richtlijn 2008/50/EG, geïmplementeerd in de Wet milieubeheer?
  3. Wat zijn de consequenties van het feit dat niet overal in Nederland wordt voldaan aan de Richtlijn 2008/50/EG, met name bij hardnekkige knelpunten in de binnensteden van Nederland?

Het oordeel van de rechtbank
Allereerst het oordeel van de rechtbank ten aanzien van de eerste vraag. De rechtbank overwoog dat een deel van de eisers niet ontvankelijk was omdat eenzelfde of een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt in een procedure bij de bestuursrechter, die de verwijten exceptief kan toetsen. De rest van de eisers werd wel ontvankelijk verklaard.

Vervolgens gaat de Staat in op de tweede vraag. Van de Staat kan niet worden verwacht dat nu al of op korte termijn aan strengere waarden wordt voldaan en er is ook geen verdragsbepaling die de Staat daartoe verplicht. Ook artikel 2 en 8 EVRM en het voorzorgbeginsel bieden geen voldoende grondslag om dit van de Staat te kunnen verwachten. Het voorzorgbeginsel is een moreel en politiek principe. Kort samengevat houdt dit principe in dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu; het gaat daar in beide gevallen over complexe systemen waar ingrepen resulteren in onvoorspelbare effecten.
De rechtbank constateerde verder dat de Staat de uiterste data voor het voldoen aan de grenswaarden uit de richtlijn niet heeft gehaald en die verplichtingen dus heeft geschonden. Dit leidt echter niet tot een veroordeling van de Staat, omdat het niet vaststaat dat de personen en eisers wiens belang Milieudefensie en Stichting Adem zeggen te behartigen, door de schendingen van de Staat daadwerkelijk schade hebben geleden.

Wat mag nu worden verwacht van de Staat nu geconstateerd is dat niet overal in Nederland wordt voldaan aan de grenswaarden? Volgens de rechtbank kan niet worden vastgesteld dat de Staat onvoldoende heeft gedaan en doet om de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden en deze overschrijdingen zijn de afgelopen jaren juist teruggedrongen. In de drukke steden Amsterdam en Rotterdam is een beperkt aantal hardnekkige knelpunten die van belang zijn voor de bereikbaarheid van deze steden. Het aanpakken van deze knelpunten is een complexe aangelegenheid vanwege de aard van de problematiek en het risico van verschuiving van de problemen. De rechtbank besluit daarom de vordering van eisers om op de kortst mogelijke termijn te voldoen aan Richtlijn 2008/50/EG, af te wijzen.

De lezing van Mr. Brans
Mr. Brans vergeleek bovenstaande zaak, in eerste aanleg gewonnen door de Staat, met de uitspraak van 24 juni 2015 in de Urgenda-zaak (ECLI:NL:RBDHA:2015:7145), waarin de rechtbank Den Haag had geoordeeld dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld en meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. Stichting Urgenda is een burgerplatform dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van plannen en maatregelen ter voorkoming van klimaatverandering en treedt in deze zaak op namens 886 personen. Partijen zijn het erover eens dat de ernst en omvang van het klimaatprobleem het noodzakelijk maken om maatregelen te nemen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Op basis van het huidige beleid van de Staat zal Nederland in 2020 een vermindering van ten hoogste 17 procent bereiken. Dat is onder de norm van 25 tot 40 procent die in de klimaatwetenschap en het internationale klimaatbeleid noodzakelijk wordt geacht voor de geïndustrialiseerde landen.

De rechtbank oordeelde in de Urgenda-zaak dat de Staat moet meer doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door de klimaatverandering te keren, gegeven ook zijn zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De effectieve controle op het Nederlandse emissieniveau is een taak van de Staat. Daarnaast zijn de kosten van de door de rechtbank bevolen maatregelen niet onaanvaardbaar hoog. De Staat kan zich niet verschuilen achter het argument dat de oplossing van het wereldwijde klimaatprobleem niet alleen afhangt van Nederlandse inspanningen. Elke vermindering van uitstoot draagt namelijk bij aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatverandering. Nederland zou als geïndustrialiseerd land hierin voorop moeten lopen.

Ter afronding
Zoals gebruikelijk werd de lezing afgesloten met een borrel waarin de toehoorders nog uitgebreid hun vragen voorlegden aan mr. Brans. De Jonge Balie Amsterdam kan opnieuw terugkijken op een zeer geslaagde avond!

Jonge Balie Amsterdam – Een inspirerend Justitia 2017

Voor de Jonge Balie Amsterdam stond mei in het teken van Justitia 2017, met als thema ‘Apocalyps’. Hoogtepunten waren onder meer de pleitwedstrijden (wat zagen we veel talent!) die door Sijbren Kuiper (Van Doorne) werden gewonnen, Andre Kuipers met een inspirerend en beklemmend verhaal over de staat van de aarde, en het frisse betoog van David van Reybrouck over onze representatieve democratie. Het inhoudelijke deel ging naadloos over in het fantastische eindfeest, dat apocalyptisch werd ingeluid door een operazangeres en opgezweept werd door de kreeft-etende Fresku. Foto’s en de aftermovie zijn binnenkort te vinden op www.stichtingjustitia.nl. Namens het Jonge Balie bestuur bedank ik nogmaals het bestuur van de Stichting Justitia voor een onvergetelijke Justitia!

Lezing
Een van de vaste activiteiten van de Jonge Balie Amsterdam is de maandelijkse lezing (en aansluitende borrel). Omdat de lezingen steeds beter bezocht worden, hebben we de afgelopen tijd gezocht naar een nieuwe, grotere locatie. Met veel plezier kan ik melden dat we na enkele omzwervingen inmiddels een nieuwe vaste lezinglocatie hebben gevonden: de Amstelsociëteit aan de Hobbemakade 122! De locatie biedt plek aan 150+ leden die ongestoord naar de lezing kunnen luisteren. Daarna kan er worden nagepraat aan de bar of op het terras aan het water. Om dit te vieren vindt op 1 juni 2017 een extra feestelijke speciaalbier-borrel plaats, na afloop van de lezing over innovatie in de advocatuur door Bas Boris Visscher (Global Head of Innovation and Business Change bij Clifford Chance).
Op 22 juni a.s. zal de laatste lezing van het jaar plaatsvinden. Een deurwaarder zal onze leden bijspijkeren over theorie en – vooral – praktijk van het beslag- en executierecht. Een notoir ingewikkeld onderwerp, zodat de leden het in de zomerperiode rustig kunnen overdenken, voordat de lezingcyclus in september weer van start gaat.

Jeu de boules
Op 29 juni a.s. vindt de eerste editie van Jonge Boules plaats – een zomers jeu des boules-toernooi bij het vernieuwde StrandZuid. De commissie, bestaande uit Charissa Veldman (De Brauw Blackstone Westbroek), Annemeijne Zwager (NautaDutilh), Merel Rondhuis (Vondst), Charlotte van Enckevort (Van Diepen) en Jeroen van Straaten (Van Doorne), is druk in de weer om een even competitieve als gezellige avond te organiseren. In de zomer zullen traditiegetrouw twee zomerborrels plaatsvinden, dus ook dan kunnen onze leden bijpraten – hopelijk in de zon.

Graag snel tot ziens op één van onze activiteiten!

Tjerk Sigterman, Voorzitter Jonge Balie Amsterdam

 

Fotoverslag Justitia 2017

FOTO’s: Alexander Sporre Photography.

Pleitwedstrijden.

Pleitwedstrijden.

Seminar met André Kuipers.

Cabaret met Dolf Jansen.

Netwerkmoment.

Say cheese!

De commissie 2017.

Feest!

Feest met Kenny B.

Jonge Balie Amsterdam – Bowlen en diepzee

Inmiddels is al bijna de helft van het verenigingsjaar voorbij. We kijken als bestuur terug op zeer geslaagde evenementen, maar gelukkig is er ook nog veel om ons op te verheugen.

Wat bowlen en de diepzee met elkaar te maken hebben, wordt duidelijk op 9 maart. Dan organiseert onze bowlingcommissie, bestaande uit Eveline van Rhijn (De Brauw Blackstone Westbroek), Selien Coolen (Jones Day), Astrid Schouten (Finnius), Yentl van den Winkel (SOLV) en Maarten Bol (Simmons & Simmons), het jaarlijkse bowlingtoernooi van de Jonge Balie in Knijn Bowling.

De Jonge Balie blijft de komende tijd druk met ballen gooien. Inmiddels is onze allereerste jeu de boules-commissie gevormd! De enthousiaste commissie bestaat uit Charissa Veldman (De Brauw Blackstone Westbroek), Annemeijne Zwager (Nauta Dutilh), Merel Rondhuis (Vondst), Charlotte van Enckevort (Van Diepen Van der Kroef), Henriëtte Verdam (Kennedy Van der Laan) en Jeroen van Straaten (Van Doorne).
Ook inhoudelijk is de Jonge Balie bezig met sport. Of sportrecht echt bestaat of een fake niche is, weten de 150 leden die op 26 januari jl. de Jonge Balie-lezing bezochten. Cor Hellingman sprak over het sportrecht en over een aantal van zijn spraakmakende zaken, waaronder het turbulente kort geding tussen Yuri van Gelder en NOC*NSF. Daniël Schut (o.a. politicoloog en debatexpert) leerde ons op 23 februari over de kracht van retorica in verkiezingscampagnes en de lessen die advocaten daaruit kunnen trekken.

Deurwaarders
Omdat de T-shaped lawyer een brede basis moet hebben, bood de Jonge Balie haar leden begin februari de mogelijkheid om mee te lopen met de deurwaarders van Syncasso. Ik mocht daarbij aanwezig zijn en vond het fascinerend te zien hoe de deurwaarder de debiteuren benaderde; eigenlijk was het heel anders dan ik had verwacht. Kennelijk zijn deurwaarders in het echt geen streng kijkende kleerkasten in driedelig zwart, maar vriendelijke en empathische mensen die oprecht zoeken naar een oplossing voor debiteur en crediteur.
Rest mij nog twee leden te bedanken voor hun enthousiasme. Kimberley Deutz (DLA Piper) en Aniek Saes (Ivy) vormen inmiddels de Jonge Balie-strafrechtcommissie, die onder meer de werkbezoeken bij bijvoorbeeld de politie organiseert voor onze leden met een strafrechtpraktijk.

Graag tot snel bij een van onze activiteiten!

Tjerk Sigterman

Jonge Balie Amsterdam – Kerstborrel in aantocht

1603-tjerk-sigtermanWinter is coming. Zoveel is helder als ik naar buiten kijk en kale bomen en grote plassen zie. Dat betekent gelukkig voor de Jonge Balie veel leuks. Zo zullen we op 15 december a.s. bij de inmiddels legendarische Players onze kerstborrel houden, waar we het glas heffen op de komende feestdagen, en vindt krap een maand later het nieuwjaarsfeest plaats, waarvoor de nieuwjaarsfeestcommissie (bestaande uit Josje Koehof (Hogan Lovells), Anastasia Salkazanova (Blaisse), Najma Saleh (Houthoff Buruma), Michiel Thirij (De Brauw Blackstone Westbroek) en Kiki Manse (Bronsgeest Deur)) inmiddels in druk touw is.

Een paar maanden geleden leek het alsof er geen einde aan de zomer kon komen. Vijftig leden doolden begin september in verzengende hitte door Madrid tijdens de studiereis, die warme herinneringen heeft opgeleverd. Hierdoor geïnspireerd is de reiscommissie 2017 alweer geïnstalleerd. De commissie bestaat uit Katharina Bottenberg (Loyens & Loeff), Tomas Weermeijer (SOLV), Michiel van Daal (Warendorf), Thijs Verstraten (Lexence), Merel Teunissen (Versteeg Wigman Sprey), Ellen de Kok (Van Doorne) en Frédérique Vos (HJ).

Inmiddels is ook het Justitia-bestuur gevormd. Dat bestaat uit Nicole Meijs (Stibbe), Cornélie (Houthoff Buruma), Lilach (Boontje), Fabian Streefland (Höcker), Joris Oudelaar (Baker McKenzie), Marijn van der Wal (DLA Piper), Florine Dunki Jacobs (BOEKEL) en Florine Havinga (Loyens & Loeff). Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook komende editie weer de beste Justitia ooit zal worden.

Omdat de Jonge Balie ook wil bijdragen aan een betere wereld, zullen een twintigtal leden op 17 november in samenwerking met Amsterdam Cares desserts maken voor en spelletjes spelen met de bewoners van het Dr. Sarphatihuis.

Kortom: de Jonge Balie organiseert veel leuke en nuttige activiteiten. Dat is onmogelijk zonder de inzet van de commissieleden en andere actieve leden, die ik daarvoor hartelijk bedank. Graag tot snel op een van onze activiteiten!

Tjerk Sigterman

Jonge Balie Amsterdam – Van de voorzitter(s)

Afscheid nemen bestaat niet

1509_jonge_balie_annelot_aitsenOp het moment van schrijven is het eindelijk een tikkeltje zomers in Amsterdam. De maand augustus is al over de helft en dat betekent dat het einde van het Jonge Balie verenigingsjaar in zicht is. In tegenstelling tot voorgaande jaren is deze zomer een aantal extra activiteiten georganiseerd. Zo was er de gelegenheid de Summer Drinks van Rijksextra (de jonge vrienden van het Rijksmuseum) te bezoeken en werd in ’t Blauwe Theehuis een zomerpubquiz gehouden. Een grote klapper was de eerste zomerborrel van dit seizoen die net als vorig jaar bij Waterkant plaatsvond. Een superdrukke en mede daardoor hele geslaagde avond! De tweede zomerborrel bij Meneer Nieges zal ongetwijfeld net zo’n mooi feest worden!

Na die zomerborrel staat alleen de Jonge Balie studiereis naar Madrid nog op het programma van het huidige verenigingsjaar. Bepaald geen straf, maar enigszins gemengde gevoelens heb ik er wel bij. Na terugkomst vindt op 14 september de Jaarvergadering van de Jonge Balie Amsterdam plaats, waarbij ik zal afzwaaien als voorzitter/bestuurder van de Jonge Balie. Ik denk dat wij als bestuur weer een mooi verenigingsjaar hebben neergezet met afwisselende activiteiten en een sterk inhoudelijk programma. Wij ontvingen uit vele hoeken enthousiaste reacties en de opkomst was doorgaans erg hoog. Veel dank aan alle leden voor de aanwezigheid bij deze activiteiten!

Tijdens de Jaarvergadering zal ik het voorzitterschap overdragen aan Tjerk Sigterman. Hij zal zich komend jaar samen met zes bestuursgenoten weer onverminderd inzetten voor een mooi verenigingsjaar! Ik wens het nieuwe bestuur heel veel plezier en succes komend jaar!!

Oprecht genieten
Ik vond de afgelopen twee bestuursjaren oprecht genieten. Het was een voorrecht zoveel leuke dingen te kunnen organiseren en ondernemen, en dat in zulk mooi gezelschap! In dat opzicht wil ik met name mijn bestuursgenoten van de afgelopen twee jaar, Stéfanie, Daan, Roderick, Charlotte, Laura, Gijs, Marieke, Tjerk en Victor, bedanken voor alle (soms wat hoog oplopende) discussies, de eindeloze mailwisselingen, de spierpijn van het lachen en alle andere gedeelde momenten. Jullie zijn me stuk voor stuk enorm dierbaar geworden!
Het was een feest! Maar zoals gezegd, afscheid nemen bestaat niet…

Annelot Sitsen (BINGH Advocaten)
Scheidend voorzitter Vereniging Jonge Balie te Amsterdam


Oud en nieuw

1603-tjerk-sigtermanDe vereniging kende een succesvol jaar. Om te beginnen heeft het Justitia-bestuur een geweldige nieuwe Justitia-driedaagse neergezet met als thema de gevaren en kansen van digitalisering voor de advocatuur. Daarnaast waren er  lezingen over bijvoorbeeld de zaak Lucia de B. (door Stijn Franken), radicalisering (door Afshin Ellian), berechting van IS-leden (door Geert-Jan Knoops), het Urgenda-vonnis (door Tony Huydecoper) en de constitutionele rol van de rechter (door Geert Corstens). In samenwerking met het Concertgebouw en het Rijksmuseum werden lezingen en borrels georganiseerd. Daarnaast gaven leden in samenwerking met Amsterdam Cares taalles aan migranten en organiseerde de Benefietcommissie een imposante derde editie van het Benefietdiner en -veiling, dit jaar ten behoeve van Stichting UAF.

We staan nu vlak voor de jaarlijkse studiereis, die ons dit jaar naar Madrid brengt. 50 leden zullen zich van 7 tot 10 september verdiepen in al wat de Spaanse hoofdstad te bieden heeft. De studiereis is traditiegetrouw het laatste evenement van het huidige bestuur – tijdens de ALV op 14 september zal de bestuurswissel plaatsvinden.

We nemen dan afscheid van vijf bestuursleden die zich de afgelopen jaren geweldig voor de vereniging hebben ingezet: Gijs Berkhout, Victor Bouman, Laura van Gardingen, Annelot Sitsen en Charlotte Vijftigschild.

Mede namens Marieke Faber (die komend jaar als bestuurslid aanblijft): veel dank voor het mooie bestuursjaar en alles wat jullie voor de Jonge Balie hebben gedaan! Gelukkig zal het niet alleen een afscheid zijn, maar treden ook vijf nieuwe bestuursleden toe: Heidi van Ginkel (De Brauw Blackstone Westbroek), Joost Dibbits (Loyens & Loeff), Sander van Someren Greve (Van Diepen Van der Kroef), Dirk de Waard (DeWaardSinke) en Michelle Maaijen (Pallas). Wij zullen ons komend jaar met veel plezier inzetten om er (weer) een heel mooi verenigingsjaar van te maken. Graag tot bij een van onze komende verenigingsactiviteiten!

Tjerk Sigterman (Vondst Advocaten)
Aantredend voorzitter Vereniging Jonge Balie te Amsterdam

 

Jonge Balie Amsterdam – Zomersport

1509_jonge_balie_annelot_aitsenWaar de meeste mensen gedurende de winter liever lui onder een dekentje op de bank kruipen, galmt het mantra ‘sport, sport, sport’ sinds de start van de lente èn met de zomer in het vooruitzicht steeds luider door de wandelgangen. Die sportieve insteek blijft niet beperkt tot voetbal- of hockeyveld, maar is ook onmiskenbaar terug te zien in ieder plukje groen dat Amsterdam rijk is. Het Vondelpark bijvoorbeeld wemelt van de bootcamp-clubjes, hardlopers, fietsers, skaters en jeu-de-boulers.

Er wordt niet alleen zelf gesport, maar ook uitgebreid over sport gepraat. Met als dieptepunt voor de Amsterdammers het gelijkspel – en daarmee het verlies – van Ajax en als hoogtepunt de F1-zege van Max Verstappen. Nu is het afwachten of Nederland komende zomer op de Olympische Spelen ook weer een mooi aantal gouden plakken weet te bemachtigen. Ook binnen de Jonge Balie komt er de komende maanden voldoende letterlijke en figuurlijke sportiviteit aan te pas!
In aanloop naar deze editie van het ABB vond opnieuw een aantal geslaagde Jonge Balie-evenementen plaats. Op 25 februari jl. was het de beurt aan prof. mr. dr. A. Ellian de Jonge Balie-lezing te verzorgen in café De Ebeling. Een interessante lezing over terrorisme, salafisme en islamisme waarbij Ellian uitgebreid inging op de vragen uit de zaal. Ook op de borrel na afloop werd dit onderwerp door de aanwezige leden nog eens rustig besproken.
Tijdens het eerste sportieve Jonge Balie-evenement van 2016 – het Jonge Balie-bowlingtoernooi – streden begin februari meer dan 50 teams om de felbegeerde wisseltrofee. Het winnende team van 2015 (de nieuwjaarsfeestcommissie 2015) was ook dit jaar de winnaar!
Op 23 maart jl. vond de Jonge Balie-lezing opnieuw plaats in café De Ebeling en werd dit keer verzorgd door mr. G. Corstens. Hij vertelde over de constitutionele positie van de rechter in Nederland en de recente ontwikkelingen daaromtrent. Een inhoudelijk sterk verhaal, een goede opkomst en een gezellige borrel, opnieuw een mooie avond!
Net als afgelopen jaren organiseerde de Jonge Balie in april een combi-borrel, dit jaar met de jonge fiscalisten, de jonge notarissen en als nieuwkomer de jonge trustees. Het evenement vond plaats in Café de Paris en de opkomst was zeer hoog. Genoeg aanwezigen daarom voor het beoogde ‘mingelen’ van de betrokken beroepsgroepen.
Eind april verhuisde de maandelijkse Jonge Balie-lezing naar het CREA-theater waar mr. G.G.J. Knoops ons meer vertelde over de berechting van IS-leden en de nationaal- en internationaalrechtelijke implicaties daarbij. Hij wist ons in een uur te voorzien van een duidelijk en compact overzicht met betrekking hiertoe. Daarna was het tijd voor de Jonge Balie-borrel, eveneens in CREA.

Cursus jaarrekeninglezen
Op 28 april en 4 mei jl. organiseerde de Jonge Balie in samenwerking met de ABN AMRO bank twee cursussen jaarrekeninglezen op het kantoor van de ABN. Op deze manier worden de aanwezigen vakkundig klaargestoomd voor het beruchte tentamen op dit gebied, gezien het hoge aantal aanmeldingen duidelijk welkome educatie!
Het jaarlijkse evenement van de Amsterdamse Orde en Jonge Balie – JUSTITIA – vond plaats van 11 tot en met 13 mei jl. Een zonnige openingsborrel bij Brouwerij Troost, pleitwedstrijden in de Koninklijke Groote Industrieele Club, het CODEX DIGITALIS seminar, het diner en het eindfeest in Theater Tuschinski: een uitermate goed georganiseerd en geslaagd programma! Het Justitia-bestuur kan met recht terugkijken op zeer goed verlopen dagen, nogmaals veel dank!

Het verenigingsjaar van de Jonge Balie rest op het moment van schrijven nog drie inhoudelijke lezingen, waarvan de eerste op 26 mei a.s. zal plaatsvinden in café Wildschut en zal worden verzorgd door mr. N. Koeman. Op 16 juni  organiseert de Jonge Balie in samenwerking met concertvrienden Next een avond het Concertgebouw. Gedurende die avond zal prof. dr. I.C. van der Vlies een lezing verzorgen over Kunst & Recht en kunnen de aanwezige leden daarna een concert en feest in het Concertgebouw bezoeken. Een mooi programma! Op 30 juni zal mr. T. Huydecoper ons tijdens de laatste Jonge Balie-lezing van dit seizoen toespreken. Het bezoeken van de Jonge Balie-lezingen vormt een verplicht onderdeel van de opleiding en voor aanwezigheid wordt 1 PO-punt toegekend.

Op 23 juni a.s. vindt de Jonge Balie-Benefietavond plaats in het Hilton hotel aan de Apollolaan. De kaartverkoop hiervoor zal op korte termijn worden geopend dus houdt de nieuwsbrieven goed in de gaten!
De Jonge Balie-golfcommissie, bestaande uit Sharon Shenbar (Blauw Tekstra Uding), Carlet Stubenrouch (Linklaters), Hanna Prins (Baker Mckenzie), Michiel van Daal (Warendorf), Jorian Hamster (Freshfields) en Pieter van der Woerd (Stibbe), is ondertussen druk in de weer met de organisatie van het jaarlijkse Jonge Balie-golftoernooi en de bijbehorende clinic. Ook hiervoor wordt binnenkort de inschrijving geopend!

Annelot Sitsen, voorzitter Jonge Balie Amsterdam

Jonge Balie Amsterdam – Op naar de lente

1509_jonge_balie_annelot_aitsenVoor zover er sprake is geweest van een winter in Nederland, is die inmiddels alweer (bijna) over. Het is gelukkig weer licht als we ’s morgens naar kantoor vertrekken en – als het werk het toelaat – zelfs ook als we ’s avonds weer van kantoor weggaan. Een wereld van verschil als je het mij vraagt!

Er viel deze winter meer regen dan sneeuw, maar dat mocht de Jonge Balie pret niet drukken. Na de lezing van november stond in december de jaarlijkse kerstborrel op het programma die traditiegetrouw plaatsvond in Players aan het Kleine-Gartmanplantsoen. Zoals ieder jaar begon de avond rustig maar werd het hoe later hoe drukker (en gezelliger) en werd er tot in de late uren gedanst.

Rondom de kerstdagen en de jaarwisseling was het rustig voor de Jonge Balie, maar in januari werd de aanvang van 2016 ingeluid met een geslaagd nieuwjaarsfeest. Het nieuwjaarsfeest vond plaats in het nieuwe restaurant van de ‘Baut-serie’: Baut Zuidas, gevestigd aan de Prinses Irenestraat. Het restaurant had officieel de deuren nog niet geopend, dus de Jonge Balie had de primeur! Veel dank aan de nieuwjaarsfeestcommissie (Harmke Lankhorst (SOLV), Deborah van Zanten (Wiersma Mensonides), Sophie Hof (Loth Rupert de Boer), Marloes Rijksen (Jaeger) en Nihad El Farougui (Plasman))!

Eind januari organiseerde de Jonge Balie Amsterdam een juridisch inhoudelijke lezing in café De Ebeling. De sprekers waren prof.mr. dr. S.F. Sagel (De Brauw) en mw. mr. S. van Waegeningh (BINGH), beiden arbeidsrecht-advocaat. Onderwerp van de lezing was het ontslag op staande voet. Sagel nam daarbij de formele vereisten voor zijn rekening en Van Waegeningh de valkuilen waar men op bedacht moet zijn. De opkomst was dermate hoog dat de Jonge Balie leden ‘met de benen buiten hingen’ en het druk maar knus was in De Ebeling. Na afloop werd er uitgebreid nagepraat en geborreld.

De regenachtige dagen in februari kunnen soms wat somber zijn, maar op 10 februari jl. was er een gezellig lichtpuntje aan het Singel, waar de Jonge Balie wijn-en-kaasproeverij plaatsvond. Opnieuw verzorgde wijnwinkel The Library de proeverij en konden 35 Jonge Balie leden hun kennis op het gebied van wijn en kaas verdiepen. Op het moment van schrijven van deze column heeft de Jonge Balie-lezing van februari nog niet plaatsgevonden. Deze lezing in café De Ebeling wordt verzorgd door prof.mr.dr. A. Ellian. Ellian zal actuele materie op het gebied van terrorisme en het islamisme behandelen. Dit levert ongetwijfeld interessante gespreksstof op tijdens de borrel!

Als Jonge Balie Amsterdam hebben wij ons ook dit verenigingsjaar weer ten doel gesteld onze leden middels de maandelijkse lezingen een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden. Met trots kunnen wij in dat verband aankondigen dat de komende lezingen verzorgd worden door mr. Geert Corstens, mr. Geert-Jan Knoops, mr. Niels Koeman en mr. Toon Huydecoper. Voor aanwezigheid bij een lezing wordt 1 PO-punt toegekend, vergeet daarom niet in en uit te tekenen! Aansluitend vindt iedere maand de Jonge Balie-borrel plaats.

Naast de maandelijkse Jonge Balie-lezing en borrel kijken wij dit voorjaar uit naar het Jonge Balie bowlingtoernooi dat wordt georganiseerd door de bowlingcommissie: Cynthia Garton (RB), Heidi van Ginkel (De Brauw), Sander van Someren Gréve (Van Diepen Van der Kroef) en Tomas Weermeijer (SOLV). Ook vindt in april de jaarlijkse combiborrel met de JoKaNo (jonge notarissen) en de JOB (jonge belastingkundigen) plaats. In mei maakt JUSTITIA 2016 haar opwachting met dit jaar het thema ‘CODEX DIGITALIS’. Het Justitia-bestuur is druk in de weer met de organisatie en het belooft weer een mooi congres te worden!

In de ‘even’ kalenderjaren organiseert de Jonge Balie Amsterdam een benefietavond, waarbij de opbrengsten worden toegekend aan een goed doel. De benefietcommissie bestaande uit Gaëlle Béquet (Brinkhof), Nina Simons (De Brauw), Lauraine Swaving (Houthoff), Barbara van Straaten (Allen & Overy), Chaggai Kon (Stibbe), Aron Berket (Simmons & Simmons) en Raymond Canisius (Höcker) ontfermt zich dit jaar over deze waardevolle avond.

Mocht je het leuk vinden ook actief te worden binnen de Jonge Balie Amsterdam, houd de nieuwsbrief dan goed in de gaten. Binnenkort wordt de vacature voor de golfcommissie 2016 opengesteld!

Genoeg om ons op te verheugen dit voorjaar en wij heten alle leden van harte welkom bij voornoemde activiteiten! Hopelijk schijnt tegen die tijd de warme voorjaarszon!

Annelot Sitsen, voorzitter Jonge Balie Amsterdam

Jonge Balie december 2015: Na de schok van Parijs

1509_jonge_balie_annelot_aitsenOp het moment van schrijven zijn in Nederland de eerste natte sneeuwvlokken gevallen en denk ik op het strand van Bali tevreden terug aan de herfst. Tegen de tijd dat ik weer in Nederland ben trappelt de Sint over de Amsterdamse daken en kan de kerstversiering uit de kast. Heerlijke tijd van het jaar waar ik enorm naar uitkijk!

Overigens waren het niet alleen vrolijke gedachten die mij bezighielden. De toenemende vluchtelingenstroom zorgde voor een gespannen situatie binnen de EU. De verschrikkelijke aanslagen van vrijdag 13 november in Parijs brachten een wereldwijde schok teweeg. De situatie in Brussel die daarop volgde en de aanscherping van veiligheidsmaatregelen op talloze plekken zijn beangstigend en ik hoop van ganser harte dat verdere voorvallen uitblijven.

Voor de Jonge Balie Amsterdam begon de herfst met de eerste lezing van het nieuwe verenigingsjaar. Op 17 september jl. verzorgden mr. C.A. Winnubst (voormalig advocaat en onder andere lid van de onafhankelijke klachtencommissie van de politie-eenheid Amsterdam) en dr. M. van Dam (strategisch adviseur Nationale Ombudsman en Kinderombudsman) een boeiende lezing in Café Cox over de toenemende juridisering van het klachtrecht en de rol die advocaten daarin spelen. Aansluitend vond de maandelijkse Jonge Balie-borrel plaats. Een interessante en gezellige avond!

Nog voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar werd de sponsorovereenkomst tussen de Jonge Balie Amsterdam en de ABN AMRO bank opnieuw met een jaar verlengd. Wij zijn zeer verheugd over de voortzetting en intensivering van deze samenwerking!

Eind september werd het gerechtelijk jaar 2015-2016 feestelijk geopend en de maand oktober stond bol van de Jonge Balie-activiteiten. Na het succes van de Jonge Balie-pubquiz in mei van dit jaar, vond op 6 oktober jl. opnieuw een afgeladen pubquiz plaats in Café Kostverloren. Winnaar was het team Höcker-De Brauw, dat met een tegoedbon van Café Kostverloren naar huis ging. Op 15 oktober jl. fietste een Jonge Balie-gezelschap richting Oost-Amsterdam om daar in samenwerking met de vrijwilligersorganisatie Amsterdam Cares Nederlandse taalles te geven aan migranten. Ondanks de stromende herfstregen was de opkomst goed en de avond geslaagd. De Jonge Balie-lezing van oktober werd op de 22ste verzorgd door prof. mr. Stijn Franken, die een inspirerend en pakkend verhaal hield over het proces van Lucia de Berk en het Nederlandse strafrecht in algemene zin. Café Cox was afgeladen vol en de aansluitende borrel was erg gezellig!

November ving aan met het landelijke SJBN Jonge Balie Congres in de Rijtuigenloods in Amersfoort, een zeer geslaagd evenement. Op 19 november jl. organiseerde de Jonge Balie Amsterdam een succesvolle pilot meeloopmiddag bij de politie Amsterdam voor strafrechtadvocaten. Veel dank aan Charlotte Ganzeboom (Van Oosten), Inge Raterman (Schmidt&Rutten) en de politie Amsterdam voor de organisatie!
De lezing van November vond plaats in Café Ebeling aan de Overtoom. Daar verzorgden Tamara Willemse (coach en ervaringsdeskundige) en Klaran van ‘t Vlie (organisatiepsycholoog) een lezing over burn-outs in de advocatuur. Zij vertelden over hun ervaringen en gaven tips over hoe een burn-out te herkennen en te voorkomen. Een actueel en zorgwekkend onderwerp waar wij als Jonge Balie graag onze leden over voorlichten. De opkomst was hoog en de borrel bruisend!

Foto’s van de pubquiz en de afgelopen Jonge Balie-lezingen en -borrels zijn terug te vinden op onze website!

In december maakt de Jonge Balie Amsterdam zich op voor de jaarlijkse spetterende kerstborrel in de Players! Na de feestdagen heffen wij begin januari tijdens het Jonge Balie-nieuwjaarsfeest het glas op het nieuwe jaar. Eind januari staat opnieuw een interessante lezing op het programma over het ontslag op staande voet, verzorgd door prof. mr. dr. S.F. Sagel en mr. S. van Waegeningh. Begin 2016 zullen ook het Jonge Balie-bowlingtoernooi en verschillende andere interessante en leuke activiteiten plaatsvinden. Houd de nieuwsbrief, onze website en onze Facebook-pagina daarom goed in de gaten!

Aanmeldingen
De organisatie van alle Jonge Balie-activiteiten zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van onze enthousiaste leden. We zijn dan ook zeer verheugd over de aanmeldingen voor de nieuwe vacatures! Dirk de Waard (DeWaardSinke) en Michelle Maaijen (Pallas) zijn ingesteld als ADE-commissie. Samen met hun collega’s uit Rotterdam, Den Haag en Londen zullen zij in 2016 de Anglo Dutch Exchange organiseren. Ook is de nieuwjaarsfeestcommissie ingesteld, bestaande uit Sophie Hof (Loth Rupert de Boer), Marloes Rijksen (Jaeger), Deborah van Zanten (Wiersma Mensonides), Nihad El Farougui (Plasman) en Harmke Lankhorst (SOLV). De reiscommissie 2016 bestaat uit Marit Balkema (Freshfields Bruckhaus Deringer), Martje de Jong (Loyens & Loeff), Marlieke van Raaij (BINGH), Dewi Krop (Bergh Stoop & Sanders), Sander van Someren Gréve (Van Diepen Van der Kroef), Maurice Canisius (Houthoff Buruma) en Tom Arntz (DNTW). Ondertussen is ook het Justitia bestuur, bestaande uit Sophie Beerepoot (DLA Piper), Joost Dibbits (Loyens & Loeff), Tom Hendriks (Houthoff Buruma), Willeke Kemkers (Van Kaam), Christian Klooster (CMS), Pascalle van Overbeek (BOEKEL), Roy Rouwen (Labré) en Marieke Spee (Stibbe), alweer een paar maanden druk in de weer met de organisatie van Justitia 2016! Veel plezier en succes met de organisatie van al deze mooie activiteiten!

De herfst is tot een einde gekomen en de winter valt in. Knusse maanden in het vooruitzicht waarin door de Jonge Balie Amsterdam afwisselende activiteiten worden georganiseerd. Wij hopen onze leden ook in de winterperiode weer in groten getale te mogen verwelkomen bij onze activiteiten, graag tot dan!

Annelot Sitsen, voorzitter Jonge Balie Amsterdam