Het Verenigd Koninkrijk (VK) is per 31 januari 2020 uit de EU getreden. Tot en met 31 december 2020 gold een overgangsperiode, zoals vastgelegd in het akkoord tussen de EU en het VK. In de volksmond wordt deze uittreding ook wel ‘Brexit’ genoemd, een samenvoeging van British en Exit. Uiteindelijk is gekozen voor een ‘harde’ Brexit waarmee het VK zich uit de Europese douane-unie en de Europese interne markt heeft teruggetrokken. Tijdens de overgangsperiode tot en met 31 december 2020 mochten de in de EU wonende Britten daar blijven wonen, net zoals de in het VK wonende burgers van andere EU-lidstaten.

Tekst: Hannah Brenninkmeijer

Sinds begin dit jaar is het VK voor de EU echter een zogenoemd ‘derde land’ en daarmee gelijk aan landen als Ghana of Mozambique. Dit heeft tot gevolg dat Britten, en daarmee dus ook Britse solicitors en Britse advocatenkantoren, geen rechten meer aan de EU-richtlijnen kunnen ontlenen, zoals de vrijheid van vestiging of arbeid. Voor hen gelden daardoor in elk EU-land andere regels voor verkrijging van visa of werkvergunningen. In dit artikel gaan wij in op de gevolgen voor Britse solicitors in Nederland.

Totstandkoming Brexit
Het is op de datum van verschijning van dit bulletin precies vijf jaar geleden dat de Britten op 23 juni 2016 met een krappe meerderheid (51,9% van de stemmen) via een raadgevend referendum voor de uittreding van het VK uit de EU stemden. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de EU dat een lidstaat zich eruit terugtrekt. Omdat over die terugtreding zowel in het VK zelf als in de overige lidstaten van de EU verschil van mening ontstond over de vorm van en/of de afspraken over de uittreding, heeft het vervolgens jarenlang geduurd voordat duidelijk was hoe die Brexit zou worden vormgegeven.

Gevolgen van Brexit voor Britten in Nederland
Britten die vóór 1 januari 2021 legaal in Nederland verbleven, behouden hun bestaande rechten op grond van de zogenoemde Withdrawal Agreement (Terugtrekkingsakkoord). Wel is hieraan de voorwaarde verbonden dat de betrokkene vóór 1 oktober 2021 een nieuwe verblijfsvergunning aanvraagt. Oorspronkelijk was dit 30 juni, maar omdat een groot aantal Britten nog geen verblijfsvergunning heeft aangevraagd, is de datum verlengd tot 1 oktober.

Britten die korter dan vijf jaar in Nederland wonen, vragen een tijdelijk verblijfsdocument aan en bij langer verblijf een permanent verblijfsdocument. Daarnaast geldt dat iedere nieuwe inwoner in elk geval binnen vijf dagen na aankomst een BSN-nummer moet aanvragen. Ook is van belang dat hij of zij zich in de gemeente waar hij woont als bewoner van die gemeente inschrijft. Tot slot is het voor hen praktisch een DigiD aan te vragen om daarmee hun verblijfsdocumenten te kunnen aanvragen.

Beroepsuitoefening door Britse advocaten in Nederland
Voor Britse solicitors geldt dat zij hun vak nog wel kunnen uitoefenen, maar dat de uitoefening daarvan sinds de Brexit is begrensd. Vóór Brexit kon een Engelse solicitor in aanmerking komen voor wederzijdse erkenning van zijn Engelse beroepstitel in Nederland. Na drie jaar in Nederland te zijn ingeschreven, mocht de betreffende solicitor dan ook de Nederlandse advocaattitel voeren. Deze solicitors mogen ook na Brexit advocaat blijven en behouden alle hieraan verbonden rechten. Britse solicitors die zich vanaf 1 januari 2021 in Nederland vestigen, komen echter niet meer voor deze erkenning in aanmerking. Dat betekent onder meer dat zij zich geen advocaat mogen noemen, niet mogen adviseren over Nederlands recht en geen procedures mogen voeren die binnen het procesmonopolie vallen. Zij mogen na Brexit nog slechts adviseren over Engels recht en internationaal publiekrecht en alleen procedures voeren die buiten het procesmonopolie vallen, zoals bestuursrechtelijke procedures, kantonzaken en arbitrage- en bemiddelingsprocedures.

Brexit in de praktijk
Hoe een in Nederland wonende solicitor de Brexit heeft ervaren, kun je teruglezen in het interview met Pete Lawley.